Психологічний портрет ідеального першокласника

1.   Педагогічна готовність:

·        навички читання;

·        навички лічби;

·        навички письма;

·        навички малювання у різних техніках;

·        звукова культура мовлення;

·        уміння розгорнуто відповідати на запитання;

·        великий словниковий запас;

·        загальна обізнаність.

2.   Інтелектуальна готовність:

·        диференційованість сприймання (спостережливість);

·        розвинена уява;

·        уміння розгорнуто орієнтуватись у просторі і часі;

·        розвинене наочно-образне мислення (уміння виділяти суттєве в явищах навколишнього середовища, уміння порівнювати їх подібність та відмінність);

·        розвинена дрібна моторика (володіння олівцем, ножицями, має навички малювання різними техніками);

·        добра пам'ять;

·        розвинена регулююча функція мови, уміння виконувати словесні інструкції;

·        інтелектуальна активність (уміння перетворювати навчальне завдання на самостійну мету діяльності);

·        передумови абстрактно-логічного мислення (здатність розуміти символи, формулювати запитання, самостійно розмірковувати, знаходити причини явищ, робити прості висновки).

3.   Мотиваційна готовність:

·        вираження пізнавальних інтересів;

·        намагання засвоїти роль школяра (бажання ходити до школи), приймати системи вимог, які ставить школа і вчитель.

4.    Емоційно-вольова готовність:

·        уміння керувати своєю поведінкою;

·        збереження працездатності протягом навчального дня;

·        емоційна стійкість (регуляція емоцій);

·        довільна регу ляція уваги (її концентрація, стійкість, переключення);

·        уміння стримувати свої імпульси (не перебивати інших під час розмови);

·        уміння продовжувати дію, докладаючи до цього вольові зусилля.

5.    Комунікативна готовність:

·        бажання спілкуватися з дорослими і дітьми;

·        уміння встановлювати контакти з учителем;

·        збереження відчуття дистанції;

·        здатність до особистого контакту з дорослими (на противагу ситуативному);

·        уміння встановлювати контакт з однолітками;

·        уміння входити в дитячий колектив і знаходити своє місце в ньому;

·        уміння виконувати роботу разом;

·        уміння підтримувати рівноправні стосунки з однолітками.

Державні стандарти дошкільної та початкової освіти: порівняльний аналіз

Основи здоров'я  

Мета предмета "Основи здоров'я" - формування ком­петентності зі збереження здоров'я дітей та учнів на основі засво­єння ними знань про здоров'я та безпеку, практичних навичок здорового способу життя і безпечної поведінки, сприяння їхньому фізичному, психічному, соціальному і духовному розвитку і, завдяки цьому, - утвердження ціннісного ставлення самих дошкільників та школярів до життя і здоров'я.

Здоров'язбережувальна компетенція - це суспільно виз­наний рівень знань, умінь, навичок, ставлень, які сприя­ють здоров'ю у всіх сферах життєдіяльності людини.

Державні вимоги

до рівня освіченості, розвиненості

та вихованості дитини 6(7) років

Державні вимоги

до рівня загальноосвітньої підготовки учнів 1 класу

         Дитина має сформовану здоров'язбережу-вальну компетенцію, а саме: 

·        усвідомлює цінність здоров'я, його значення для повноцінної життєдіяльності;

·        володіє елементарними знаннями про основні чинники збереження здоров'я;

·        розуміє значення рухової діяльності, загарту-вання, щоденної ранкової гімнастики, плавання, масажу, правильного харчування, гігієни тіла для зміцнення здоров'я; володіє найпростішими навичками загартування, проявляє до них інтерес; бере участь в оздоровчих та фізкультурно-розвивальних заходах;

·        дотримується правил здоров'язбережувальної поведінки;

·        знає про вплив основних природних чинників на стан здоров'я організму;

·        визначає та правильно називає частини тіла та основні органи, їх функції;

·        розуміє, що шкідливо, а що корисно для організму;

·        позитивно ставиться до антропометрії, медичних обстежень, профщеплень;

·        орієнтується в призначенні органів чуття, дотримується правил їх охорони;

·        усвідомлює різні етапи життєвого шляху людини - народження, дитинство, юність, зрілість, старість;

·        має елементарне уявлення про статеву належ-ність, орієнтується в ознаках своєї статі, з повагою ставиться до протилежної статі;

·        диференціює поняття «безпечне», «небезпечне»;

·        знає правила безпечного перебування вдома, в дошкільному закладі, на вулиці, на воді, на льоду, на ігровому та спортивному май-данчиках;

·        орієнтується в правилах поводження з незнайомими предметами та речовинами;

·        знає правила пожежної та електробезпеки, номер виклику пожежної служби 101;

·        знає та дотримується правил дорожнього руху, користування транспортом, називає основні дорожні знаки;

·        знає правила поведінки у критичній ситуації, номери виклику міліції - 102, швидкої допо-моги - 103, газової служби - 104;

·        розрізняє ознаки здоров'я та нездоров'я - хвороби; орієнтується в показниках здоров'я та ознаках захворювання;

·        знає про існування різних захворювань, спів-чуває хворим одноліткам;

·        називає основні продукти харчування, від-різняє корисну їжу від шкідливої;

·        називає основні корисні напої, знає про їх значення для організму;

·        розуміє значення води для здоров'я, орієн-тується в ознаках спраги та голоду;

·        дотримується розпорядку дня та культури харчування;

·        самостійно користується основними індивіду-альними гігієнічними засобами та предметами догляду за тілом;

·        виконує комплекс вправ для запобігання порушенням постави та плоскостопості;

·        володіє основними рухами (ходьбою, бігом, стрибками, метанням, киданням, повзанням, лазінням), виконує загальнорозвивальні вправи з предметами та без них з різних вихідних положень, докладає вольових зусиль у руховій діяльності;

·        дотримується правил безпеки життєдіяльності.

 

 

 

Здоров'я людини

Учень/учениця

·        розповідає, що вивчає предмет "Основи здоров'я";

·        називає чинники, що впливають на здо-ров'я; ознаки здоров'я і хвороби; ознаки свого росту і розвитку

·        пояснює, чому діти не повинні вживати ліки і незнайомі речовини самостійно;

·        уміє вільно орієнтуватися у класі та у при-міщенні школи; організовано виходити зі школи; виконувати вправи для розслаблення очей і м'язів рук, тулуба;

·        дотримується правил поведінки на уроках і на перерві; безпеки у шкільних коридорах, на сходах, у дверях.

Фізична складова здоров'я

Учень/учениця

·        розповідає як вони піклуються про своє здоров'я;

·        називає ситуації, в яких треба мити руки;

·        наводить приклади деяких фізичних вправ і процедур загартовування;

·        розпізнає правильне і неправильне сидіння за партою; предмети загальної та особистої гігієни; корисні і шкідливі продукти і напої; активний і пасивний відпочинок;

·        пояснює чому важливо вчасно лягати спати; чому дітям потрібно вживати овочі, фрукти та молочні продукти щодня;

·        уміє: складати портфель, підтримувати порядок на робочому місці; правильно мити руки, використовувати засоби гігієни; визначати правильність власної постави (з допомогою дорослих); виконувати вправи для формування правильної постави і профілактики плоскостопості.

Соціальна складова здоров'я

Учень/учениця

·        розповідає як піклуються про здоров'я у їхній родині; про одяг, заняття, спільні ігри для хлопчиків і дівчаток;

·        називає людей, до яких можна звернутися по допомогу, якщо заблукав чи загубився; свою адресу, номери телефонів батьків, аварійних служб; предмети, якими не можна гратися вдома і надворі; правила поведінки у громадському транспорті;

·        наводить приклади небезпечних ситуацій у побуті (пожежа, несправність електро­приладів, витік газу, порушення водопостачання);

·        розпізнає ситуації, в яких не можна повідомляти свою адресу і телефон; основні частини дороги (проїжджа частина, бордюр, тротуар, перехрестя, перехід); дорожні знаки, що позначають пішохідний перехід; сигнали світлофора;

·        пояснює, чому треба слухатися батьків; небезпеку прогулянок далеко від дому без дорослих;

·        уміє підтримувати доброзичливі стосунки з однокласниками; повідомляти батькам і вчителям про бійки, вимагання грошей, ображання, знущання тощо; обирати безпечні місця для рухливих ігор і розваг; відмовлятися від пропозицій погратися у небезпечному місці, відходити далеко від дому, від подарунків та пропозицій незнайомих людей;

Психічна і духовна складові здоров'я

·        розповідає про свої улюблені свята;

·        називає прислів'я та приказки про здоров'я;

·        розпізнає корисні і шкідливі традиції святкування; ситуації, що покращують настрій; емоції та настрій людини; знає, як покращити настрій;

·        пояснює, що люди приймають рішення, які мають наслідки (позитивні, негативні);

·        знає про шкоду пасивного куріння.

  

Українська мова (1клас)

Мовлення дитини. Навчання елементів грамоти(Старший дошкільний вік)

Державні вимоги до рівня

освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6(7) років

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1 класу

Дитина має сформовані компетенції

Фонетична компетенція:

·        чітко вимовляє всі звуки рідної мови, роз-різняє близькі та схожі звуки до орфоепічних норм; має розвинений фонематичний слух, що дає змогу диференціювати фонеми, темп та гучність мовлення, наголос;

·        оволодіває мовними та немовними засобами виразності (міміка, жести тощо);

·        здійснює звуковий аналіз слів; розрізняє голосні, приголосні, тверді, м'які звуки, наголос у словах; розрізняє слова: «звук», «буква», «слово», «склад», «речення»;

·        складає речення, виділяє послідовність слів у реченні, складів та звуків у словах.

Лексична компетенція:

·        оперує узагальнювальними словами різного порядку (овочі, меблі, одяг тощо);

·        називає ознаки, якості, властивості предметів, явищ, подій;

·        вживає слова різної складності, синоніми, антоніми, епітети, метафори, багатозначні слова, фразеологічні звороти;

·        знає прислів'я, приказки, утішки, загадки, скоромовки;

·        володіє формами мовленнєвого етикету (при-вітання, прохання, вибачення, подяка та ін.); легко спілкується з дорослими та дітьми;

·        має збалансований словниковий запас.

Граматична компетенція:

·        вживає (неусвідомлено) граматичні форми рідної мови згідно із нормами граматики (рід, число, відмінок, дієвідміна, кличний відмінок тощо);

·        узгоджує слова у словосполученнях і реченнях згідно з мовними нормами; створює нові слова (за допомогою суфіксів, префіксів, споріднені і однокореневі);

·        вживає різні за складністю типи речень (прості, складні, складнопідрядні, складносурядні).

Діалогічна компетенція:

·        ініціює та підтримує розпочату розмову в різних ситуаціях;

·        відповідає на запитання і звертається із запитаннями;

·        дотримується правил мовленнєвої поведінки та мовленнєвого етикету; ввічливо ставиться до співрозмовника, враховує його емоційний стан.

Монологічна компетенція:

·        складає різні види розповідей: описові, сюжетні, творчі (розповіді-роздуми, етюди повідомлення та ін.); переказує художні тексти;

·        висловлює зв'язні самостійні оцінні судження стосовно різних явищ, подій, поведінки людей, персонажів літературних творів;

·        володіє навичками розгорнутого, послідовного, логічного, зв'язного мовлення.

Мовленнєва компетенція:

·        адекватно і доречно спілкується рідною мовою в різних життєвих ситуаціях, використовуючи як мовні, так і немовні та інтонаційні засоби виразності, форми ввічливості; стежить за своїм мовленням та інших, виправляє помилки.

Комунікативна компетенція:

·        вдається до комплексного застосування мовних і немовних засобів з метою комунікації в конкретних соціально-побутових ситуаціях; проявляє ініціативність, стриманість у спілкуванні, культуру мовленнєвої комунікації.

Навчання елементів грамоти

·        має уявлення про речення, слово, склад, звук і букву як одиниці мовлення, виокремлює їх із мовленнєвого потоку;

·        має уявлення про номінативні значення слова (може називати предмети і явища, дії, ознаки предметів і дій, кількість тощо);

·        ділить речення на слова, називає їх кількість і порядок у реченні; складає речення із заданим словом; може моделювати речення з використанням їх схем;

·        може визначити на слух перший і останній звуки в словах, місце кожного звука в слові; самостійно добирає слова із заданим звуком у певній позиції; має знання про голосні та приголосні (тверді і м'які) звуки, склад як частину слова, утворену з одного або кількох звуків;

·        може ділити слова на склади з орієнтацією на голосні звуки, визначати кількість та послідовність складів у словах; має поняття про наголос, наголошений і ненаголошений склади у словах;

·        має навички звукового аналізу простих слів;

·        цікавиться читанням, робить спроби читати.

(З урахуванням індивідуальних схильностей, можливостей, інтересів дітей та побажань батьків можна розпочинати в індивідуальному порядку достроковий перехід до буквеного етапу в оволодінні елементами грамоти. Починати ознайомлення з буквами як знаками передачі звуків на письмі. Ознайомлювати з основними буквами за принципом частотності  вживання відповідних звуків в усному мовленні, пропонуючи дітям не алфавітні, а звукові їхні назви. Формувати початкові вміння звуко-буквеного аналізу складів і слів, злитого читання складів різної структури на основі аналітико-синтетичного способу: двобуквених  закритих (голосний + приголосний) і відкритих (приголосний + голосний), трибуквенних без збігу та збігом приголосних. Поступово переходити до читання односкладових, двоскладових слів простої структури, ускладнюючи завдання для читання залежно від індивідуального темпу засвоєння способів читання (до пропонування для свідомого читання речень і коротких текстів).

Підготовка руки до письма

·        правильно сидить за столом, тримає олівець і ручку;

·        вміє орієнтуватися на площині, на сторінці зошита, альбому, книжки (знаходити центр, середину, лівий, правий, верхній, нижній краї, правий верхній, правий нижній та інші кути);

·        координує рухи очей і кисті руки та впевнено рухається по площині, вздовж рядка, виконуючи графічні завдання (на обведення контурів зображень, проведення прямих, ламаних, кривих ліній різної конфігурації на нелініяній та лініяній основі, штрихування форми в різні способи: крапками, короткими штрихами, прямими і хвилястими лініями у різних напрямках).

   В індивідуальному порядку задовольняти інтерес дітей до друкування букв, складів і слів, вимова і написання яких збігаються.

Навчання грамоти. Навчання читати

Добукварний період

Учень/учениця:

·        має уявлення про номінативну роль слова;

·        розрізнює назви істот і неживих пред-метів; слова-назви ознак, дій, ставить до них питання;

·        позначає слова умовними значками;

·        виокремлює речення з мовного потоку; аналізує їх за кількістю слів; будує графічні схеми речень; складає речення за поданою графічною схемою;

·        вимовляє слова по складах; визначає на слух склад, який вимовляється з більшою силою голосу; визначає наголос у дво-, трискладових словах; має уявлення про мовні і немовні звуки;

·        розрізнює голосні і приголосні звуки, тверді і м'які приголосні; умовно позначає їх на письмі;

·        робить звуковий аналіз простих за звуко-вою будовою слів; будує їх звукову схему, використовуючи умовні позначення звуків

Букварний період

Учень/учениця:

·        впізнає і розрізнює букви на позначення голосних і приголосних звуків; знає абеткові (алфавітні) назви букв;

·        читає прямі склади типу "ПГ", "ПТ";

·        читає склади і слова з буквами і, я, ю, є, ь у різних позиціях: на початку слова, складу, після букв на позначення приго-лосних звуків;

·        читає слова з апострофом;

·        читає слова з буквами українського алфа-віту і буквосполучен­нями - ґ, щ, дж, дз;

·        читає слова складами (окремі слова нескладної структури - цілком);

·        читає букварні тексти цілими словами (окремі слова ускладненої структури - за одиницями читання), правильно інтону-ючи речення, різні за метою висловлюван-ня та інтонацією - розпо­відні, питальні, спонукальні, окличні (без уживання термінів) з орієнтацією на відповідні розділові знаки.

Післябукварний період

Учень/учениця:

·        читає доступні тексти правильно, виразно, усвідомлюючи їх зміст;

·        дотримується швидкості читання, наближеної до повільної зв'язної розповіді (20-30 слів за хвилину);

Навчання письма

Учень/учениця:

·        свідомо приймає правильну позу перед по-чатком письма; показує правильне поло-ження ручки в руці, тримає її великим, середнім і вказівним пальцями; кладе правильно зошит на парту перед початком письма і збері­гає таке його положення у процесі письма; правильно рухає пальцями під час зображення невеликих фігур, роз-фарбовування;

·        рухає знаряддя письма уздовж рядка за допомогою кисті і перед­пліччя на мізин-ному пальці;

·        показує верхню, нижню, ліву, праву сто-рони сторінки; початок, середину, кінець рядка;

·        проводить лінії: вертикальні, горизонталь-ні, похилі (ліворуч, праворуч); зображує прямі, ламані, хвилясті, петельні лінії перервними і неперервними (у міру можливого) рухами руки; правильно пише прямі з верхнім і нижнім заокругленнями, верхні та нижні петлі, овали, півовали;

·        знаходить і показує всі лінії графічної сітки зошита (верхня і нижня рядкові лінії, міжрядкова, похила);

·        розрізнює друковане і рукописне письмо;

·        пояснює важливість рукописного письма, необхідність його естетичного вигляду;

·        впізнає і називає за алфавітом малі і великі рукописні букви; пише їх із дотриманням правильної форми, висоти, ширини;

·        поєднує безвідривно елементи букв при-родного злиття; букви за типами поєднань: верхнє, середнє, нижнє;

·        пише слова зв'язно, ритмічно, з однаковим нахилом букв;

·        розташовує слова і речення в основному рядку;

·        списує склади, слова, речення з рукопис-ного і друкованого тексту;

·        пише під диктування склади, слова, ре-чення;

·        називає і вживає на письмі пунктуаційні знаки: крапку, кому, тире, знаки оклику і питання;

·        дотримується гігієнічних вимог у процесі письма;

·        списує друкований і рукописний текст, дотримуючись калігра­фічних вимог; виконує мовні завдання - фонетико-графіч-ні, лексичні, граматичні;

·        пише під диктування слова, речення із 3-4 слів (з урахуванням службових слів), у яких написання не розходиться зі звучан-ням, зв'язний текст, у якому написання слів відповідає вимові (інші слова запису-ються на дошці або продиктовуються орфографічно).

 

Математика (1клас)

  Цікава математика (Старший дошкільний вік) 

Державні вимоги до рівня

освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6(7) років

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1        класу

          Дитина має сформовану математичну компетенцію, а саме:

·        має уявлення про натуральний ряд чисел, усвідомлює зміст понять: «число», «цифра», «лічба», «рахунок»;

·        лічить в межах 10 в прямому та зворотному порядку, від заданого числа, вживає кількісні та порядкові числівники;

·        знає цифри від «0» до «9», співвідносить їх з відповідною кількістю предметів;

·        має уявлення про склад числа з одиниць та двох менших (у межах 10), визначає суміжні числа;

·        встановлює числову рівність, нерівність, визначає відношення «на скільки більше?», «на скільки менше?», «порівну», «стільки ж», на1/2 одиниці більше/менше;

·        знає знаки «плюс» (+), «мінус» (-), «дорівнює» (=), співвідносить їх з діями додавання і віднімання;

·        обізнана із структурою арифметичної задачі, вміє розв'язувати задачі та приклади на додавання та віднімання 1 (2) в межах 10;

·        порівнює предмети за висотою, шириною, довжиною, товщиною, вагою, загальною величиною, класифікує їх за цими ознаками;

·        володіє знаннями про основні одиниці вимі-рювання різних величин: довжини (санти-метр, метр), маси (кілограм), об'єму (літр); має навички вимірювання умовною міркою;

·        розпізнає геометричні фігури, знає їхні назви, властивості (площинні: круг, овал, трикутник, квадрат, прямокутник, багатокутник; об'ємні:куля, куб, циліндр, конус); знаходить подібні форми у навколишніх предметах; вміє складати орнаменти, малюнки з викори-станням геометричних фігур, різних за величиною, формою, кольором;

·        орієнтується у розташуванні предметів і об'єктів у просторі (близько, далеко, ліворуч, праворуч, посередині, вгорі, внизу, попереду, позаду, під, над, біля); визначає відстань, вживаючи поняття:далеко - близько, поруч - далі;

·        визначає розташування предметів відносно себе і будь - якого предмета; орієнтується на площині аркуша паперу, книжки;

·        визначає, встановлює часову послідовність подій, вживає слова «вчора», «сьогодні», «завтра», «раніше», «пізніше», «зараз», «спочатку», «тепер», «давно», «скоро»;

·        володіє часовими поняттями (на світанку, в сутінках, опівдні, опівночі, опівночі, доба, тиждень, місяць, рік);

·        знає частини доби (ранок, день, вечір, ніч), тиждень (назви днів тижня, їх послідовність), місяці (назви 12 місяців), пори року;

·        орієнтується у часі за допомогою календаря та годинника, визначає час за годинником, знає що година складається з хвилин; тривалість години, хвилини, секунди;

·        володіє прийомами узагальнення, класи-фікації, порівняння, зіставлення; застосовує логіко- математичні вміння в повсякденному житті.

 

Учень/учениця:

·        розпізнає предмети за розміром, формою, призначенням, кольором тощо;

·        розуміє і вживає у мовленні узагальню-вальні слова: «кожний», «усі», «крім», «один із», «хоча б один», «решта», «деякі»; визначає спільні та відмінні ознаки об'єктів навколишнього світу;

·        порівнює предмети за вказаними ознаками; об'єднує об'єкти у групу за спільною ознакою; розбиває об'єкти на групи за спільною ознакою;

·        встановлює відповідні відношення між предметами: більший, ніж; менший, ніж; найбільший; найменший; однакові; корот-ший, ніж; довший за; найдовший; най-коротший; однакові за довжиною та ін.;

·        порівнює і впорядковує предмети за довжиною, висотою, товщиною;

·        орієнтується на площині та у просторі (на аркуші паперу, на парті, на робочому столі, у класній кімнаті, на подвір'ї тощо);

·        визначає розміщення об'єктів у просторі і на площині; встановлює відношення між предметами, розміщеними на площині та у просторі (лівіше, правіше, вище, нижче тощо); розмішує предмети на площині аркуша паперу, парти тощо, перемішує їх у заданих напрямках; вживає у мовленні відповідні словесні конструкції; визначає взаємне розміщення навколишніх об'єктів; розпізнає форму навколишніх предметів;

·        розрізняє геометричні фігури: пряму, криву, промінь, відрізок; куб, кулю, циліндр; сприймає вершину многокутника як точку, сторону - як відрізок;

·        розпізнає та описує предмети за їх формою; зображує точку, пряму, криву, промінь, відрізок, ламану;

·        будує відрізок, многокутники із підруч-ного матеріалу; позначає точки й відрізки буквами; описує геометричні фігури, називає їх ознаки; класифікує геометричні фігури за певнихми ознаками;

·        розуміє множину як сукупність предметів;

·        знає назви чисел у межах 10;

·        називає числа у прямому і зворотному по-рядку в межах 10; позначає числа цифрами;

·        лічить за правилами лічби предмети у просторі (розташовані послідовно, хао-тично, по колу);

·        знає склад чисел від 2 до 10; називає попе-реднє і наступне число до даного;

·        вживає у мовленні відповідні кількісні й порядкові числівники;

·        знає знаки дій додавання і віднімання; ілюструє операцію додавання та відні-мання за допомогою рисунків, схем;

·        розуміє зміст дій додавання та віднімання;

·        знає назви розрядних чисел; розуміє деся-ток як лічильну одиницю; лічить десят-ками в межах 100;

·        називає числа від 11 до 20, від 21 до 100 у прямому і зворотному порядку від будь-якого числа до вказаного; називає попереднє і наступне число до будь-якого числа в межах 100; читає і записує числа від 1 до 100;

·        розрізняє одноцифрові і двоцифрові числа; розуміє різні способи утворення двоци-фрових чисел; має уявлення про розряд десятків і розряд одиниць;

·        розуміє позиційне значення цифри в записі двоцифрового числа;

·        визначає кількість десятків і кількість одиниць у двоцифровому числі;

·        записує двоцифрове число у вигляді суми розрядних доданків; порівнює числа в межах 100 на основі порядку слідування чисел у натуральному ряді та на основі їх розрядного складу; застосовує прийоми обчислення у межах 100 на основі знання нумерації чисел: додає і віднімає число 1; замінює суму розрядних доданків дво-цифровим числом; віднімає від дво-цифрового числа його десятки або одиниці, додає і віднімає розрядні числа;

·        застосовує у процесі виконання завдань правила знаходження невідомих компо-нентів арифметичних дій - доданка, змен-шуваного, від'ємника; записує і читає числові вирази, що містять дії додавання або віднімання; обчислює значення число-вого виразу, що містить одну-дві дії;

·        розуміє, шо застосування переставного закону додавання може спростити обчислення суми кількох доданків;

·        порівнює число та числовий вираз;

·        порівнює два числових вирази різними способами;

·        знає одиниці вимірювання довжини - сантиметр, дециметр, метр, їх скорочене позначення, співвідношення між ними; розуміє, які одиниці вимірювання довжи-ни доцільно викорис­товувати в конкрет-ному випадку; вимірює довжину відрізка за допомогою лінійки; вимірює довжину навколишніх предметів; записує резуль-тати вимірювання із використанням різних одиниць; порівнює довжини відрізків "на око", накладанням; порівнює довжини від-різків за результатами їх вимірювання; будує відрізок заданої довжини;

·        знає одиницю вимірювання маси - кіло-грам; розуміє, що всі навколишні пред-мети мають масу; порівнює предмети за масою "на руку"; записує результати вимі-рювання маси;

·        знає одиницю вимірювання місткості - літр; розуміє, що посудини мають місткість; порівнює посудини за місткістю; записує результати вимірювання місткості;

·        знає, що товари мають вартість, виражену грошовими одиницями; знає одиниці вартості (гривня, копійка) і співвідно-шення між ними; виконує найпростіші розрахунки з використанням монет і купюр;

·        знає назви днів тижня та їх послідовність; має уявлення про добу;

·        визначає час за годинником із точністю до годин;

·        знає порядок роботи над задачею, зміст окремих її етапів; упорядковує під керівництвом учителя запис розв'язування задачі: числові дані, запитання; рівність; коротка відповідь; розв'язує прості задачі на знаходження суми, різниці двох чисел; збільшення та зменшення числа на кілька одиниць, різницеве порівняння; знахо-дження невідомого доданка, зменшува-ного, від'ємника; складає задачі за рисун-ками, схемами, виразом; читає задачу з відповідною інтонацією (робить паузу між умовою і запитанням);

·        обґрунтовує вибір арифметичної дії для розв'язування задачі; записує розв'язання задачі; формулює усно повну відповідь на запитання задачі.

Природознавство (1клас)

Ознайомлення з природним довкіллям (Старший дошкільний вік)

Державні вимоги до рівня

освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6(7) років

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1        класу

Дитина має сформовану природоекологічну компетенцію, а саме:

·        має загальне уявлення про життя людей напланеті Земля, яка має форму кулі (глобус) та складається з повітря, суші (материки, острови) і води (океани, моря, річки, озера);

·        знає про значення повітря для всього живого на Землі (людей, тварин, рослин); розрізняє ознаки повітря (холодне, тепле, гаряче, во-логе, сухе); усвідомлює, що вітер - це рух по-вітря; він може бути сильний, слабкий, порив-частий, корисний і шкідливий;

·        має уявлення про сушу - тверду поверхню, яка має різну форму (рівнини, пагорби, гори, яри); має уявлення про грунт - родючий шар поверхні Землі; корисні копалини, які знахо-дяться в надрах Землі (вугілля, газ, нафта, каміння, глина тощо) та їх значення для людини;

·        розуміє значення води та поживних речовин для життя рослин, тварин, людей; знає, що її використовують для вироблення енергії для освітлення та опалення будівель, господар-ських побутових потреб, проведення гігієніч-них процедур тощо; знає, що вода знаходиться у річках, озерах, морях, океанах, льодовиках та під землею; в океанах та морях вода солона, а в озерах та річках прісна;

·        розрізняє стани води (рідкий, твердий, газо-подібний - пара);

·        має уявлення про посуху, що є наслідком від-сутності дощів на певній території впродовж тривалого часу і призводить до висихання грунту, загибелі рослин, ускладнення життя та харчування людей і тварин;

·        має уявлення про природні явища на Землі та сезонні зміни в природі (стан погоди, рослин, поведінка тварин); називає всі пори року, їхні прикмети, характерні ознаки; вміє вести ка-лендар погоди і природи;

·        знає, що хмари рухає вітер, а хмарне небо ві-щує зміну погоди ( з хмар вода випадає до-щем, зливами, градом);

·        знає, що зливи супроводжуються вітром, бли-скавками, громом, а після грози може з'яви-тися веселка; вміє безпечно поводитися під час грози;

·        розуміє, що град - це льодові кульки, які мо-жуть зашкодити рослинам, тваринам, людям, будівлям; блискавка може бути небезпечною для людей, тварин;

·        знає, що взимку з хмар випадає сніг, називає його властивості (сухий, вологий, холодний, пухкий, крихкий, липкий, м'який, пористий); розуміє значення снігового покриву для ро-слин і тварин; має уявлення про заметіль, хуртовину,ожеледицю, їхній вплив на стан природи;

·        знає, що навесні річки можуть виходити з берегів через стрімке танення снігу та криги;

·        вміє правильно одягатися та безпечно поводи-тися під час несприятливої зимової погоди;

·        має уявлення про шторм (буря на морі чи океані), що супроводжується сильним порив-частим вітром, високими хвилями;

·        орієнтується в основних властивостях вогню - корисних (зігріває, допомагає приготувати їжу) та небезпечних (швидко поширюється і знищує все на своєму шляху); знає, що по-жежу може спричинити блискавка чи необе-режне поводження людини з вогнем (багаття в лісі, несправні побутові прилади тощо);

·        володіє елементарними навичками правиль-ного поводження з вогнем;

·        має елементарні уявлення про землетрус - коливання поверхні Землі різної сили (слабке, сильне), яке може зруйнувати споруди, спри-чинити загибель людей;

·        має уявлення про те, що виверження вулканівсупроводжується викидом на поверхню Землі попелу та розпеченої лави;

·        розрізняє і називає найпоширеніші у своїй місцевості: дерева, кущі, трави, дикорослі ікультурні рослини, ягоди, гриби;

·        має уявлення про лікарські рослини, їх лікувальні властивості;

·        знає будову рослин, їх значення у житті людей і тварин; усвідомлює, що потрібно для їх ро-сту (світло, вода, поживний грунт); разом з дорослим вирощує рослини і доглядає за ними; орієнтується в тому, що рослини жи-вуть у природному та спеціально створеному середовищі (оранжереї, теплиці, ботанічні сади);

·        розрізняє найпоширеніші їстівні та отруйні гриби, ягоди, дотримується правил безпеки щодо них;

·        розрізняє і називає найпоширеніших тварин: молюсків, павуків, комах, риб, земноводних, плазунів, птахів, звірів;

·        орієнтується в особливостях зовнішньої будо-ви тварин, їх живлення, пересування, захисту, поведінки; знає місце їхнього існування (ліси, луки, водойми, степи, гори, ставки, аква-ріуми), облаштування житла, значення в при-роді та житті людей; разом з дорослими вміє доглядати тварин; знає про корисні та шкідли-ві для здоров'я людини та господарювання рослини і тварини;

·        розуміє, що природне довкілля змінюється внаслідок людської діяльності; має уявлення, що люди здійснюють природоохоронні заходи для збереження та відновлення рослин і тварин, які зникають;

·        має уявлення про Всесвіт - це безліч зірок, планет та може назвати деякі з них; про Сонячну систему, в центрі якої є Сонце - джерело світла і тепла; має уявлення, що Земля робить один оберт навколо Сонця за рік, внаслідок чого по різному освітлюється і нагрівається сонячними променями, що зумовлює сезонні зміни;

·        знає, що Місяць - супутник Землі, що має форму кулі і його добре видно у вечірні і нічні години; побачити зорі, планети, Місяць можна за допомогою телескопів; володіє елементарною інформацією про можливості вивчення Всесвіту за допомогою супутників, космічних кораблів, станцій;

·        знає про необхідність дотримання людиноюправил доцільного природокористування.

Учень/учениця:

·        наводиіїїь приклади об'єктів живої та неживої природи; об'єктів, створених руками людини; природних матеріалів, з яких людина виробляє предмети вжитку;

·        називає органи чуття людини;

·        має уявлення про: спостереження та досліди як методи вивчення природи; ознаки живих організмів; прилади, за допомогою яких досліджують природу;

·        групує об'єкти неживої і живої природи та рукотворні об'єкти за суттєвими ознаками;

·        спостерігає в групі за об'єктами живої та неживої природи; досліджує природні об'єкти та об'єкти, створені людиною; порівнює об'єкти (тіла) неживої і живої природи;

·        знає правила поведінки у природі;

·        називає складові неживої природи; властивості повітря, води, склад грунту;

·        має уявлення про значення Сонця для живої природи;

·        спостерігає: досліди, які демонструють властивості повітря, води та грунту; досліджує властивості повітря;

·        розпізнає 2-3 види гірських порід своєї місцевості; розповідає: про значення по-вітря, води, ґрунту для життя рослин, тварин, людини; про використання людиною гірських порід (2-3 приклади); про економне використання води;

·        дотримується інструкцій і правил техніки безпеки під час проведення демонстрацій-них дослідів, практичних робіт;

·        називає частини (квіткової) рослини; ознаки комах, птахів, звірів;

·        порівнює дерева, кущі, трав'янисті рослини; листяні і хвойні рослини; будову різних видів комах, риб, птахів, звірів; групує зображення дикорослих і культур-них рослин, пояснюючи сутність групування;

·        класифікує зображення комах, риб, птахів, тварин, пояснюючи сутність класифікації;

·        доглядає за кімнатними рослинами; за тваринами в живому куточку; піклується про птахів узимку; працює в групі:;

·        спостерігає за життям тварин у природі, в живому куточку; допомагає птахам узимку;

·        дотримується інструкцій і правил техніки безпеки під час проведення спостережень, практичних робіт, екскурсій; оцінює конкретні приклади поведінки у природі, власну діяльністьяя;

·        знає назву свого міста (села); домашню адресу; називає водойми рідного краю; пам'ятки природи в рідному краї; 2-4 представники вивчених систематичних груп об'єктів живої природи своєї місце-вості (дикорослі та лікарські рослини), культурні рослини; диких, свійських тварин; гриби; рослини і тварин, занесених до Червоної книги України;

·        дотримується правил поведінки поблизу водойм;

·        пояснює господарське значення лісів, культурних рослин, свійських тварин своєї місцевості; значення праці людей своєї місцевості; знаходить необхідну інформа-цію з додаткових джерел знань про приро-ду свого краю та обговорює отриману інформацію; формулює висновки про необхідність захищати рослини і тварин рідного краю; досліджує особливості природи рідного міста (села); оцінює власну діяльність;

·        має уявлення про карту України та умовні позначення на ній рівнин, гір, річок, морів;

·        знає: назву Батьківщини, столицю України, назви (2-3) морів, гір та найбільших річок України;

·        знаходить на карті України рівнини, гори, водойми; пояснює господарське значення водойм;

·        наводить приклади позитивного і негатив-ного ставлення людини до природи; моделює у процесі навчальної гри опти-мальні форми поведінки у ставленні до природи; дотримується правил екологічної поведінки у побуті (економія води).

 

Музичне мистецтво (1клас)

  Музичне виховання(Старший дошкільний вік)

Державні вимоги до рівня

освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6(7) років

Державні вимоги до рівня

 загальноосвітньої підготовки учнів

1класу

Дитина має сформовану художньо- продуктивну компетенцію, а саме:

·        вирізняє специфіку образу мистецтва - музич-ного, танцювального, театрального, літера-турного; яскравість образу пов'язує із звуками, ритмами, динамікою, темпами, рухами, мімі-кою, жестами, римами, монологами, діалогами;

·        проявляє цілісне ставлення до українських мистецьких традицій, фольклору, компози-торів, музикантів, творчості співаків, танців-ників, режисерів, акторів;

·        вирізняє своєрідність українських пісенних жанрів (колискові, колядки, щедрівки, заклич-ки), музично-танцювальних (гопак, гуцулка, полька, коломийка, хоровод); виокремлює жанри народного, класичного і сучасного віт-чизняного та світового мистецтва: пісня, марш, танець; спектакль у ляльковому, музично-драматичному, балетному театрі;

·        має уявлення про вокальну та інструментальну музику, основні музичні жанри (пісню, марш, танець); охоче слухає та оцінює музичні твори, переймається емоціями і почуттями;

·        виразно співає дитячі пісні;

·        володіє елементарною технікою виконання хороводів, танців, музичних ігор, рухів;

·        відтворює на дитячих музичних інструментах прості ритмічні мелодії, має досвід індиві-дуального та колективного виконання твору;

·        проявляє музикальність, уміння передавати настрій, емоції, почуття через музично-рухову і пісенну творчість, музикування; володіє елементарними вміннями музичної інтер-претації, варіювання, імпровізації;

·        творчо співпрацює з дітьми, дорослими заради спільного успіху у музично-театралізованих розвагах і святах;

·        орієнтується в основних видах театрального мистецтва; має інтегровані навички перевті-лення у сценічний образ (позитивний, нега-тивний), створює його за допомогою мовлен-ня, міміки, жестів, рухів, музики, танців, спі-вів; запам'ятовує сюжет і включається в дію;

·        сприймає та усвідомлює мистецтво як результат творчої діяльності людини.

Учень\учениця:

Ø має уявлення про:

·        музику як мистецтво, що розповідає про життя людей і навколишній світ мовою звуків;

·        головні ознаки найпростіших типів музики (пісні, танцю, маршу);

·        вокальну, інструментальну, народну і композиторську музику;

·        музичні звуки (високі й низькі, довгі та короткі, гучні й тихі);

·        окремі музичні інструменти;

·        способи гри на дитячих музичних інструментах;

·        українські народні пісні, найвідоміші танці, музичні казкові образи.

Ø спостерігає за змінами настрою і харак-теру музичних творів;

Ø розпізнає життєвий зміст музики;

Ø уміє:

·        виразно співати, передавати у виконанні настрій і характер музики;

·        рухами відтворювати пульс та ритмічний рисунок мелодії;

Ø розрізняє на слух:

·        звучання окремих музичних інструментів;

·        вокальну та інструментальну музику;

Ø називає:

·        окремі види українських народних пісень і танців;

·        окремі музичні інструменти, музичні твори й пісні, що звучали у класі;

Ø зіставляє з допомогою вчителя життєвий зміст, настрій та характер музичних творів;

Ø наводить приклади музичних творів, що звучали у класі;

Ø розуміє визначення понять:

·        композитор, виконавець, слухач, мелодія, супровід, пісня, колискова, тощо;

Ø дотримується правил поведінки в музичному класі, слухання музики та співу, елементарного музикування.

Образотворче мистецтво (1клас)

  Образотворча діяльність(Старший дошк.вік)

Державні вимоги до рівня

освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6(7) років

Державні вимоги до рівня

 загальноосвітньої підготовки учнів

1класу

Дитина має сформовану художньо- продуктивну компетенцію, а саме:

Малювання

·        емоційно сприймає твори класичного і сучасного українського та світового мистецтва, розуміє „мову" живописних творів, вміє їх аналізувати;

·        розрізняє види образотворчого мистецтва (графіка, живопис, скульптура, декоративно-прикладне мистецтво) та жанри живопису (пейзаж, портрет, натюрморт);

·        має достатні технічні навички роботи з різними матеріалами: олівці, гуашеві та акварельні фарби, фломастери, воскова крейда, сангіна, туш тощо;

·        знає кольори спектру та їх відтінки, експериментує над створенням нових кольорів;

·        користується різними нетрадиційними техніками малювання, які допомагають передати виразність образу (пальчиковий живопис, малювання долоньками, техніка набивання, малювання «по-мокрому», монотипія, техніка набризку, фотокопія, ниткографія, гратаж, малювання крапочками, малювання квачиком, малювання штрихами, акватипія, водяна печатка, колож, ляпкографія, «діатипія», штампування, пластилінова мозаїка, малювання зубною щіткою, малювання мильними бульками, малювання «живою» фарбою,малювання манкою (пшоном, тирсою, крупою), мозаїка з яєчної шкаралупи тощо);

·        у сюжетному малюнку відтворює явища навколишньої дійсності, прості епізоди з народних казок, свят, розваг;

·        виконує багатопланові композиції на всьому просторі аркуша у перспективі;

·        вміє виконувати колективні малюнки, композиції;

·        може зобразити людей і тварин в русі;

·        вміє малювати декоративні елементи і створювати нескладні орнаменти;

·        експериментує і створює візерунки, властиві для української вишивки, килимарства, писанкарства, декоративного розпису.

Ліплення

·        диференціює властивості різного матеріалу (глина, пластилін, пісок, сніг, тісто);

·        володіє прийомами ліплення (розкачування прямими рухами рук, скачування коловими рухами, згортання видовженої форми в кільце, розплескання форм, защипування країв, ділення шматочка пластичного матеріалу, ліплення предметів з декількох частин, з'єднання частин прикладанням і притискуванням, відтягування та прищипування дрібних частин, згладжування поверхні виробу тощо); нетрадиційного ліплення (паперовою масою, пап'є-маше, з солоного тіста, пластилінова мозаїка тощо);

·        вміє створювати образи конструкторським, пластичним, комбінованим способами;

·        вміє користуватися стекою;

·        виконує предметне, сюжетне, декоративне ліплення за зразком (варіативними зразками), уявленням, уявою, з пам'яті, з натури, за задумом), ліпить з власного досвіду, за мотивами літературних творів;

·        може передавати у ліпленні рухи людей, тварин;

·        вміє створювати вироби за мотивами народної кераміки (косовської, опішнянської, яворівської, петриківської та ін.);

·        раціонально організовує робоче місце та прибирає його.

Аплікація

·        вміє складати, розміщувати і охайно накле-ювати предмети з двох-трьох частин, візерунки;

·        виконує роботи з предметної, сюжетної, декоративної аплікації за зразком (варіативними зразками), за уявленням, уявою, з натури, за задумом;

·        вміє правильно тримати та працювати ножицями;

·        володіє прийомами симетричного вирізування з паперу, складеного в декілька разів;

·        знайома з технікою виконання української витинанки;

·        виконує аплікацію в техніці обривання паперу;

·        виконує декоративні візерунки на гео-метричних та опредмечених формах;

·        самостійно добирає кольори, геометричні та рослинні елементи для аплікування;

·        вміє виконувати композиції (колективні роботи) разом з іншими - дорослими і дітьми;

·        може дати естетичну оцінку кінцевому результату своїх художніх зусиль та проаналізувати роботи товаришів.

Конструювання

·        вміє виконувати конструкції із застосуванням різних матеріалів (будівельного, природного, побутового, паперу);

·        має розвинуті конструкторські вміння (співвіднесення та поєднання елементів конструкції, кріплення частин у різні способи, розроблення плану дій, визначення найефективнішого варіанту створення конструкції, виробу);

·        приймає участь в елементарному дизайні приміщення (створення прикрас до свят, оформлення власної кімнати тощо).

    Учень/учениця

виявляє

·        інтерес до творів образотворчого мистецтва та художньої діяльності;

·        до краси зимової і весняної природи в тво-рах мистецтва та навколишньому світі;

·        своє емоційно ціннісне ставлення до есте-тичного в навколишньому світі та творах мистецтва, використовуючи при цьому засвоєні художні терміни й поняття;

·        кмітливість, аналітичне мислення в процесі виконання дидактичних вправ;

розрізняє та називає (за допомогою вчителя)

·        прості геометричні форми (площинні та об'ємні);

·        спектральні кольори; три основні кольори та похідні від них кольори; «холодні» кольори та їх відтінки;

·        основні частини споруд, будови птахів, тварин, людей;

·        деякі художні матеріали та інструменти (олівець, фломастер, ручки, крейда, гуаш, папір, пластилін, природні матеріали тощо);

·        деякі види ліній (пряма, хвиляста,довга, коротка, ламана, тонка, товста тощо);

має уявлення про:

·        необхідність свідомого вибору положення аркуша (горизонтальне, вертикальне) залеж-но від форми об'єкта зображення;

·        виражальні можливості кольору та його роль у створенні художнього образу;

·        роль вісі симетрії у створенні силуетної симетричної форми;

·        послідовність роботи над малюнком;

·        основні правила організації робочого місця;

·        правила безпечної та раціональної роботи з художнім матеріалом та інструментами;

·        особливості ліплення із суцільного шматка пластичного матеріалу;

·        візерунок та орнамент;

·        декоративне мистецтво, народну іграшку та розпис; різні художні техніки та матеріали;

·        спрощення форм рослинного світу під час створення орнаменту;

·        оригамі як вид художньої роботи з папером;

намагається (на елементарному рівні):

·        передавати основний, узагальнений харак-тер форми лінією, силуетом (у зображенні на площині) або в об'ємі (у ліплені);

·        передавати співрозмірність окремих скла-дових частин форми;

·        рівномірно заповнювати зображенням пло-щину аркуша; повністю заповнити аркуш зображенням;

·        створювати певний образ графічними засобами;

·        відтворювати форму об'єктів конструктив-ним способом ліплення (складання цілого з частин);

·        користуватися графічними матеріалами, гу-ашевими фарбами, пластиліном, ножицями та кольоровим папером;

·        раціонально організовувати і прибирати робоче місце;

·        повністю заповнювати площину аркуша за допомогою великого зображення або рівно-мірного розташування зображуваних елементів;

·        працювати одразу фарбами (без поперед-нього нанесення контуру олівцем);

·        утворювати похідні кольори шляхом змішування основних кольорів (на палітрі та безпосередньо в роботі); утворювати роз-білені та замутнені кольори додаванням білої та чорної фарби; змішувати фарби з метою отримання необхідних (світлих, темних) відтінків кольорів;

·        оздоблювати простими геометричними елемен-тами силуетні форми; вирізати симетричну силуетну форму із застосуванням однієї або декількох вісей симетрії;

·        раціонально організовувати робоче місце;

·        передавати в зображенні елементарні спів-відношення частин форми;

·        розміщувати зображення предметів у межах площини землі;

·        передавати стан природи (зимової, весня-ної) засобами живопису; спрощувати на елементарному рівні природні форми;

·        поєднувати силуетну форму та декор; вико-

ристовувати об'ємні зображення із суціль-ного шматка пластичного матеріалу та при-крашати їх декором; передавати в об'ємі еле-ментарні співвідношення частин форми;

·        узгоджувати основну форму з елементами оздоблення;

·        виконувати елементарні об'ємні зобра-ження в техніці паперопластики;

уміє (на елементарному рівні):

·        проводити лінії різного виду і типу графіч-ними інструментами та матеріалами;

·        користуватися палітрою;

·        намічати лінію горизонту;

·        складати, вирізувати та прорізувати прості силуетні форми;

·        малювати на площині фарбами (крейдою, фломастером) одразу в матеріалі (без попе-реднього нанесення контуру олівцем);

дотримується:

·        правил безпечного користування худож-німи матеріалами та інструментами; техніки безпеки при роботі з ножицями, пензлями;

прагне прикрашати середовище власними художніми виробами;

володіє елементарними навичками роботи в колективі.

·        Емоційно сприймає художні твори, запам'я­товує і впізнає знайомі картини, ілюстрації; само­стійно визначає художньо-виразні засоби;

·        Обирає за бажанням різні матеріали для ліп­лення, малювання, аплікування, конструювання, техніку виконання; поєднує різні техніки;

·        За допомогою художніх засобів виразності створює власні образи в малюнку, ліпленні, апліка­ції;

·        Використовує багатопланові просторові співвід­ношення об'єктів у композиції за власним бажан­ням;

·        Мотивовано оцінює результати;

·        Виліплює та поєднує в невеличкі скульп-турні групи кілька фігурок; створює образи за мотивами казок, свят, народних іграшок;

·        Уміє виконувати предметну, сюжетну, деко­ративну аплікації; володіє способами силу-етного, симетричного вирізування, накле-ювання;

·        Бере активну участь у колективній образот­ворчій діяльності, планує свою діяльність, узгоджує власні задуми з діями однолітків;

·        Використовує свої роботи в оформленні інтер'єру групи, кімнати;

·        Сприймає і усвідомлює мистецтво як результат творчої діяльності людини, виявляє емоції і почуття від побачених і почутих мистецьких творів; вибірково ставиться до окремих видів мистецької діяльності;

·        Сприймає твір мистецтва цілісно, елементарно аналізує засоби художньої виразності;

·        Вирізняє просту аналогію між змістом твору і життям; виявляє власне ціннісне ставлення до українських мистецьких традицій, фольклору, до мистецьких творів художників;

·        Називає прізвища, твори улюблених вітчиз-няних та зарубіжних митців, пригадує їх зміст, порівнює твори;

·        Вирізняє українське декоративно-прикладне мистецтво (петриківське, васильківське, київське, опішнянське, косівське, ужгородське);

·        Виокремлює жанри народного, класичного і сучасного вітчизняного та світового мистецтва: портрет, пейзаж, натюрморт, побутовий;

·        Виявляє інтерес до різних видів візуального мистецтва: декоративно-прикладного, живопису, графіки, скульптури, архітектури, дизайну.

·        Відображає власні життєві враження, почуття, навички в образотворчій діяльності: малюванні, ліпленні, аплікації, конструюванні;

·        Володіє технічними прийомами роботи з різними матеріалами, елементарною художньою майстерністю;

·        Створює образ різними засобами і техніками, творчо застосовує виражальні можливості лінії, кольору, композиції, ритму для реалізації свого задуму; застосовує дизайнерські уміння у грі та побуті; фантазує, експериментує, змішуючи кольори, вигадуючи оригінальну композицію, змінюючи і створюючи нову форму;

·        Емоційно-ціннісно ставиться до проявів естетичного в житті; реалізує здатність насолоджуватись мистецтвом, пізнавати образну специфічність мистецтва і дотичну інформацію;

·        Переймає духовний потенціал мистецького твору у власний досвід, виховує в собі риси улюблених персонажів;

·        Володіє комунікативними навичками спілку-вання з приводу змісту і краси твору, його засобів; із задоволенням наслідує мистецькі зразки;

·        Має навички рефлексії стосовно власного мистецького досвіду; виявляє художню активність як складову особистісної культури